Gazeta Agronews nr 27

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 27 26. AgroNews .com.pl Innowacje w nawożeniu azotowym roślin uprawnych Azot w środowisku A zot wolny (z atmosfery) nie jest przyjmo- wany przez rośliny, a dodatkowo 99% azotu glebowego pozostaje w związkach organicz- nych o zbyt złożonej budowie, by móc zostać przyjętym przez większość gatunków roślin. Azotu, który może zostać „przyjęty” przez ro- ślinny wyższe jest przeciętnie mniej niż 34 kg/ha (ale może to być nawet do 112,5 kg/ ha), a azotu w związkach około 3385 kg/ha. Azot należy do pierwiastków o bardzo dużym znaczeniu biologicznym. Wchodzi w skład wielu biocząsteczek, takich jak aminokwa- sy i białka, nukleotydy i kwasy nukleinowe. Większość organizmów nie jest zdolna do przyswajania azotu pierwiastkowego, z wy- jątkiem bakterii azotowych wiążących wolny Azot to jeden z głównych składników plonotwórczych. Odgrywa znaczącą rolę w procesie wzrostu oraz plono- wania roślin uprawnych. Racjonalne nawożenie azotem gwarantuje uzyskiwanie dużych plonów o dobrej jakości, a przede wszystkim zapewnia opłacalność produkcji. azot z powietrza, żyjących swobodnie w gle- bie lub symbiotycznych z roślinami bobowa- tymi (dawniej motylkowatymi) bakterii bro- dawkowych. Dopiero w związkach, takich jak azotany, azotyny lub sole amonowe, jest przyswajalny przez rośliny. A zot jest najbardziej plonotwórczym czynnikiem w produkcji roślinnej. Organi- zmy żywe, w tym rośliny, żyją na ziemi w at- mosferze bogatej w azot, którego udział ob- jętościowy stanowi aż 78,08%. Ale to azot jest głównym czynnikiem ograniczającym wzrost rośliny i produkcję żywności. Organi- zmy żywe zbudowane są ze zredukowanych związków azotu, podczas gdy w środowisku dominują formy obojętne lub utlenione. Azot atmosferyczny nie jest aktywny biochemicz-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=