Gazeta Agronews nr 27

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 27 32. AgroNews .com.pl składnika dostępność dla roślin, a tym sa- mym na ograniczanie start. Tak więc N-Pro- cess umożliwia stopniowe odżywianie roślin doskonale dostosowane do ich zmieniających się w czasie wegetacji potrzeb pokarmowych. N -Process to dodatkowo: aktywna stymu- lacja pobierania azotu przez korzeń, wspoma- ganie procesu redukcji azotu (przez wzrost aktywności reduktazy azotanowej), aktywa- cja syntezy białek (efekt stymulacji metabo- lizmu azotu). W wyniku wieloletnich badań potwierdzono, że technologia N-Process: • przyspiesza przemiany azotowe, • poprawia balans azotu w roślinie, • ogranicza straty azotu, • zwiększa akumulację azotu w plonie (INRA). Podsumowując… M ożemy śmiało napisać, że technologia N-Process wpływa korzystnie na metabolizm azotu. N-Process wpływa aktywnie na trans- formację NO3- do NH4+ poprzez stymulację reduktazy azotanowej oraz na syntezę białek poprzez aktywację enzymów odpowiedzial- nych za wbudowywanie azotu w struktury aminokwasów i białek. Zawarte w N-Process substancje biostymulujące, wspierają aktyw- ne pobieranie azotu we wszystkich formach, poprzez aktywację genów odpowiadających za aktywność białek transportujących azot z rizosfery do wnętrza korzenia. N-Process po- zwala dodatkowo w większym stopniu czer- pać azot z rezerwuaru glebowego (materia organiczna) poprzez stymulację mineralizacji, pobudzanie życia biologicznego w glebie. Ważny element zasobo- oszczędność! J ak widać inteligentne nawożenie chronio- nym azotem daje lepsze efekty plonotwórcze i jest bardziej zasobooszczędne oraz mniej obciąża środowisko naturalne. Nowe produk- ty azotowe z linii N-Process wpisują się tym samym w nowe wytyczne Komisji Europej- skiej w tym zakresie oraz akcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Racjonalna gospo- darka nawozami – stop stratom azotu i fos- foru (w część dotyczącą azotu). W tę drugą część – dotyczącą fosforu, firma wpisała się już 3 lata temu, wprowadzając na polski ry- nek gamę TOP-PHOS, czyli nawozy z nową formą chronionego fosforu. Zespół Timac Agro Polska

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=