Gazeta Agronews nr 27

numer 25 numer 25 EKONOMIA NUMER 27 miesięcy, gdyż są podstawowym dokumen- tem przy ubieganiu się o pomoc państwa w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Niemniej po podpisaniu polisy, ubezpieczy- ciele wymagają karencji 14 dni w odpowie- dzialności z tytułu takich zjawisk jak: przy- mrozki wiosenne, susze, powódź oraz grad. U bezpieczyciele wprowadzają coraz bogatszą ofertę ubez- pieczenia upraw od ryzyk tzw. komercyj- nych czyli bez dopłat do składek ubezpie- czeniowych np. od ognia, ubytku jakości plonu, poniesionych nakładów, a także pakietów wiosennych czy zimowych oraz kompleksowego ubezpiecze- nia gospodarstwa rolnego. Jednym słowem jest w czym wybierać, ale warto zawsze po- czytać warunki ubezpieczenia, bo poza usta- wowymi definicjami ryzyk ubezpieczyciele wprowadzają swoje warunki m.in .: wyłącze- nia, ograniczenia oraz wymagania jakie po- winna spełniać uprawa by mogła być objęta ubezpieczeniem (obsada roślin, lub ich stan rozwoju wegetacyjnego. Ubezpieczyciele z dopłatą państwa P olisy z dopłatami do składek sprzedają te firmy ubezpieczeniowe, które w myśl usta- wy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisze umowy o obsłudze tych ubezpie- czeń w danym roku. W 2018 będą to firmy: • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpie- czeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w War- szawie. Ubezpieczenia w minionym sezonie W I połowie tego roku objęto ochroną łącz- nie 1 858 507,05 ha upraw rolnych na podstawie wy- kupionych 106 824 polis ubezpieczenia upraw rol- nych i na dopłaty przeka- zano dotację w wysokości 171,22 mln zł (na podsta- wie rozliczeń z zakładami ubezpieczeń). Założono, że jesienią 2017 roku dopłaty wyniosą ok. 500 mln zł, co wynika z określonych limitów sprzedaży dla tych pięciu firm ubezpieczeniowych. Pozo- stałe 300 mln zł zostanie wydatkowane m.in . na pomoc dla sadowników po wiosennych przymrozkach, zwalczanie ASF oraz doradz- two rolnicze, a 100 mln zł będzie stanowiło rezerwę, gdyby zakłady ubezpieczeń wystą- piły o zwiększenie przyznanego im w umo- wach limitu. Jak widać są pieniądze na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i warto z tego korzystać. Przy zawieraniu poli- sy ubezpieczenia trzeba upewnić się u agenta czy brokera jaki zakres jest najkorzystniejszy i jaki zakład wybierzemy ze względu na wa- runki ubezpieczenia, wysokość składki i ser- wis likwidacji szkód. T eraz korzystając z zimowych długich wie- czorów, warto poczytać propozycje ubezpie- czyciela, albo zaproponować zorganizowanie szkolenia przez ośrodki doradztwa rolniczego czy izby rolnicze, by wiosną spokojnie zdecy- dować się na ubezpieczenie nie tylko od jed- nego ryzyka, ale może w ramach pakietu. dr inż. Elżbieta Wojciechowska-Lipka broker ubezpieczeniowy www.agrobroker.pl Minister rolnictwa co roku, do końca listopada ogłasza mak- symalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rol- nych i zwierząt gospodarskich. 52. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=