Gazeta Agronews nr 27

numer 25 numer 25 PRAWO NUMER 27 stwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne; spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia. Ustalono wymogi dotyczące wniosku Doprecyzowany ma być tryb postępowania oraz przesłanki, na podstawie których dyrek- tor KOWR będzie mógł wyrazić zgodę na za- kup nieruchomości rolnej. M.in . projekt okre- śla wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody oraz wskazanie sposobu udokumentowania braku możliwości sprze- daży nieruchomości rolnej na rzecz rolników indywidualnych, osób bliskich, Skarbu Pań- stwa oraz jednostek samorządu terytorialne- go. Sprzedaż przed upływem 10 lat Projektowane przepisy dopuszczają możli- wość sprzedaży lub oddania nieruchomości rolnej w posiadanie przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia w przypadku, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy będąca rolnikiem indywidualnym lub młodym rolnikiem urzą- dzającym gospodarstwo rolne. Taka zgoda będzie musiała być wyrażona przez dyrekto- ra KOWR w drodze decyzji administracyjnej. Mniejsi wyłączeni spod prawa pierwokupu akcji Projektodawcy proponują ponadto wyłą- czenie stosowania prawa pierwokupu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz pra- wa nabycia nieruchomości rolnych od spółek osobowych, które posiadają nieruchomości rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha. Redakcja AgroNews M inisterstwo rolnictwa przygotowało kolej- ną propozycję zmian do przepisów regulujących obrót ziemią w Polsce. Nowe rozwiązania zosta- ły zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został w czwartek skierowany do uzgodnień między- resortowych oraz konsultacji społecznych. Ter- min zgłaszania uwag wyznaczono do 30 listopa- da 2017 r. „Projekt nie narusza podstawowego celu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ja- kim jest ochrona polskiej ziemi rolnej i zapewnie- nie nabywania nieruchomości rolnych, w pierw- szej kolejności przez rolników, na powiększenie i tworzenie gospodarstw rodzinnych. Propono- wane rozwiązania wychodzą naprzeciw ich ocze- kiwaniom, a także uwzględniają znaczną część wniosków przekazywanych przez organizacje rol- nicze, jednostki samorządu terytorialnego, a tak- że osoby fizyczne i prawne oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)” - podkreśla resort rolnictwa. Łatwiej przy rozwodzie, więcej osób bliskich Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy o kształ- towaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospo- darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Autorzy projektu w ustawie o kształ- towaniu ustroju rolnego proponują ułatwienie w zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeń- stwa; rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozu- mieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o rodzeństwo rodziców, pasierba, zięcia oraz syno- wą; wyłączenie spod ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej przypadku gdy nabycie to następuje w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego. Zakup ziemi bez zgody KOWR Ponadto, możliwe będzie za zgodą dyrektora KOWR, nabywanie nieruchomości rolnych przez: uczelnie publiczne na cele dydaktyczne; pań- 54. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=