Gazeta Agronews nr 27

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 27 AgroNews .com.pl 9. 122 odmiany kukurydzy zostały wpisane do Krajowego Rejestru w ostatnich 7 latach (2011-2017), w tym 24 odmiany w 2017 roku. Liczba odmian w Krajowym Rejestrze zwiększy się o nowe odmiany, które zosta- ną wpisane w połowie lutego 2018 roku i będą dostępne do uprawy w nowym sezo- nie. W doborze odmian do uprawy szcze- gólnie przydatne są wyniki pore- jestrowego doświadczal- nictwa odmianowego (PDO). Doświad- czenia te, pro- wadzone w seriach na ziarno i na kiszonkę, są głównym źródłem informacji o plonowa- niu odmian, ich wczesności i innych ważnych parametrach użytkowych. Dodatkowym źró- dłem odmian kukurydzy do uprawy, są od- miany zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej, z tzw. ka- talogu wspól- noto- wego (CCA). Aktual- nie tych od- mian jest oko- ło 5000, jednak tylko odmiany o wczesności FAO do 290 są przydatne do uprawy w Polsce. Takich odmian w kata- logu CCA nie jest zbyt dużo. W Polsce, w 2016 roku było ich w uprawie oko- ło 220. I informacja o ich wartości tych odmian pochodzi z doświadczeń własnych poszczególnych firm, a w od- niesieniu do nielicznych odmian z doświad- czeń rozpoznawczych prowadzonych przez COBORU. Materiały źródłowe: Lista odmian rolniczych wpisanych do krajowe- go rejestru w Polsce, COBORU, Słupia Wielka, 2017 Lista opisowa odmian roślin rolniczych. Rośli- ny zbożowe, COBORU Słupia Wielka, 2017 dr inż. Roman Warzecha Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=